ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Fourdozen, Inc. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ความนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์ที่เขียนบนหน้าเว็บนี้จะเป็นตัวกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ http://fourdozen.com ของคุณ

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกนำไปใช้และส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ Fourdozen, Inc. และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

คุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัดสำหรับวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

ข้อจำกัด

คุณถูกจำกัดเป็นพิเศษจากการทำพฤติกรรมต่อไปนี้ทั้งหมด:

  • การเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์ในสื่ออื่นใด
  • การขาย การให้สิทธิ์ช่วง และ/หรือการค้าขายวัสดุใดๆ ของเว็บไซต์
  • แสดงต่อสาธารณะและ/หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์
  • การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เป็นหรืออาจสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์นี้
  • การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้;
  • การใช้เว็บไซต์นี้ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในทางใดทางหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์ หรือต่อบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใดๆ
  • มีส่วนร่วมในการทำ data mining การทำ data extracting หรือกิจกรรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
  • การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการโฆษณาหรือการตลาดใดๆ

พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้ถูกจำกัดไม่ให้คุณเข้าถึงและ Fourdozen, Inc. อาจจำกัดการเข้าถึงของคุณเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ใดๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ID ผู้ใช้และรหัสผ่านใดๆ ที่คุณอาจมีสำหรับเว็บไซต์นี้ถือเป็นความลับ และคุณต้องรักษาความลับด้วยเช่นกัน

คอนเทนต์ของคุณ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้ “คอนเทนต์ของคุณ” หมายถึงข้อความเสียง วิดีโอ รูปภาพหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะแสดงบนเว็บไซต์นี้ การแสดงคอนเทนต์ของคุณแสดงว่าคุณให้สิทธิ์ Fourdozen, Inc. แบบไม่ผูกขาดและ ไม่สามารถเพิกถอนได้ทั่วโลก อนุญาตเพื่อใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และแจกจ่ายในสื่อใด ๆ และทั้งหมด

เนื้อหาของคุณต้องเป็นของคุณเองและต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม Fourdozen, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้มีให้ “ตามที่เป็น” ไม่ว่าในกรณีใดๆ Fourdozen, Inc. ไม่ขอแสดงการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่จะตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำแก่คุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด Fourdozen, Inc. หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ ไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะอยู่ภายใต้สัญญาก็ตาม Fourdozen, Inc. รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทางอ้อม ผลสืบเนื่อง หรือความรับผิดพิเศษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ Fourdozen, Inc.ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

การเป็นโมฆะ

หากพบว่าบทบัญญัติใดในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกลบโดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติที่เหลือในที่นี้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

Fourdozen, Inc. ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร และโดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ

งานที่มอบหมาย

Fourdozen, Inc. ได้รับอนุญาตให้มอบหมาย ถ่ายโอน และทำสัญญาช่วงสิทธิ์และ/หรือภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มอบหมาย ถ่ายโอน หรือทำสัญญาช่วงสิทธิ์และ/หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Fourdozen, Inc. และคุณเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ และแทนที่ข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมด

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐเนแบรสกา และคุณยอมรับต่อเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลของรัฐและศาลรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อระงับข้อพิพาทใดๆ

ให้เราทำงานให้คุณ

สนใจร่วมงานกับ Fourdozen หรือไม่? ไม่มีโครงการใดที่ใหญ่หรือเล็กเกินไปสำหรับเรา ฝากชื่อและอีเมลของคุณไว้ด้านล่าง พร้อมข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับโครงการของคุณ แล้วเราจะติดต่อคุณกลับ